પૂજ્ય બાપા ની 219 મી જન્મ જયંતિ

  Raghuvansi samaj sobhayatra virpur

Flots

  ૮ ફૂટ નો જલારામ બાપા નો રોટલો બનાવી મોરબી લોહાણા સમાજે વલ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ઈન્ડીયા મા સ્થાન મેળવ્યુ.

1 thought on “પૂજ્ય બાપા ની 219 મી જન્મ જયંતિ”

  1. Loos very graceful, Amazing, super, excellent darshan of mara Jalaramba ane maa Virbaimaa on 219th Birthday …. long long live

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top